نمونه ی کوتاه چهار زبانه

گوینده
گوینده کد 606
عنوان اثر
نمونه ی کوتاه چهار زبانه
دسته بندی
نریشن,
توضیحات

نمونه ی کوتاه چهار زبانه: انگلیسی/ فرانسه/ فارسی/ عربی

نمونه ی کوتاه چهار زبانه: انگلیسی/ فرانسه/ فارسی/ عربی