دکلمه

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
دکلمه
دسته بندی
توضیحات

دکلمه احساسی
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان

دکلمه احساسی
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان