دوبله فرمانده تانهاجی

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
دوبله فرمانده تانهاجی
دسته بندی
دوبله فیلم,
توضیحات

فیلم سینمایی فرمانده تانهاجی مالسوره
دوبله شخصیت خیبرخان
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان

فیلم سینمایی فرمانده تانهاجی مالسوره
دوبله شخصیت خیبرخان
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان