تیزر - صدای خردسال

گوینده
گوینده کد 412
عنوان اثر
تیزر - صدای خردسال
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, صدا سازی ,
توضیحات

تیزر تبلیغاتی بانک صدای گویندگان
صداسازی شخصیت گوینده خردسال
نمونه کار گوینده کد 412

تیزر تبلیغاتی بانک صدای گویندگان
صداسازی شخصیت گوینده خردسال
نمونه کار گوینده کد 412