موشن توزیع برق اصفهان با لهجه اصفهانی

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
موشن توزیع برق اصفهان با لهجه اصفهانی
دسته بندی
موشن گرافیک,
توضیحات

موشن گرافیک ساعات اوج مصرف
روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان
با لهجه اصفهانی

موشن گرافیک ساعات اوج مصرف
روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان
با لهجه اصفهانی