شرکت ملی نفت ایران

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
شرکت ملی نفت ایران
دسته بندی
توضیحات

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان
نمونه کار گوینده 207 بانک صدای گویندگان
کلیپ آموزشی طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع / نفت سفید
به دلیل کرونا ویروس بصورت اینترنتی فراهم کرده است

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان
نمونه کار گوینده 207 بانک صدای گویندگان
کلیپ آموزشی طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع / نفت سفید
به دلیل کرونا ویروس بصورت اینترنتی فراهم کرده است