موشن - دانشگاه شیراز

گوینده
گوینده کد 750
عنوان اثر
موشن - دانشگاه شیراز
دسته بندی
موشن گرافیک,
توضیحات

گویندگی این موشن به سفارش دانشگاه شیراز تحت عنوان دسترنج- قسمت اول انجام شد 

گویندگی این موشن به سفارش دانشگاه شیراز تحت عنوان دسترنج- قسمت اول انجام شد