دوبله انیمیشن فردیناند

گوینده
گوینده کد 750
عنوان اثر
دوبله انیمیشن فردیناند
دسته بندی
دوبله فیلم, صدا سازی ,
توضیحات

دوبله بخشی از انیمیشن فردیناند

تیپ سازی و صحبت جای 6 کاراکتر (فردیناند - لوپ - والیانت - گواپو- انگوس- بونز)

دوبله بخشی از انیمیشن فردیناند

تیپ سازی و صحبت جای 6 کاراکتر (فردیناند - لوپ - والیانت - گواپو- انگوس- بونز)