تیزر بانک صدا کردی

گوینده
گوینده کد 790
عنوان اثر
تیزر بانک صدا کردی
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

تیزر بانک صدای گویندگان کشور
نمونه کار گوینده کد 790
تیزر به زبان کردی
گوینده زبان کردی
 

تیزر بانک صدای گویندگان کشور
نمونه کار گوینده کد 790
تیزر به زبان کردی
گوینده زبان کردی