پویش همدلی مومنانه

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
پویش همدلی مومنانه
دسته بندی
توضیحات

تیزر تلویزیونی پویش همدلی مومنانه
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان
سازمان بهزیستی کشور
اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان

تیزر تلویزیونی پویش همدلی مومنانه
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان
سازمان بهزیستی کشور
اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان