گویندگی اخبار

گوینده
گوینده کد 823
عنوان اثر
گویندگی اخبار
دسته بندی
نریشن,
توضیحات

نریشن ،مستند شبکه خبر سال ۹۷

نریشن ،مستند شبکه خبر سال ۹۷