تیزر پتروشیمی جم

گوینده
گوینده کد 795
عنوان اثر
تیزر پتروشیمی جم
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, حماسی, تیزر تلوزیونی,
توضیحات

تیزر تبلیغاتی پتروشیمی جم
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان

تیزر تبلیغاتی پتروشیمی جم
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان