تیزر پتروشیمی جم

گوینده
گوینده کد 795
عنوان اثر
تیزر پتروشیمی جم
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر تلوزیونی, نریشن,
توضیحات

تیزر تبلیغاتی و معرفی پتروشیمی جم
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان

تیزر تبلیغاتی و معرفی پتروشیمی جم
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان