تیزر تاکسی بی سیم

گوینده
گوینده کد 795
عنوان اثر
تیزر تاکسی بی سیم
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر تلوزیونی,
توضیحات

تیزر تبلیغاتی تاکسی بی سیم تهران
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان

تیزر تبلیغاتی تاکسی بی سیم تهران
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان