بانک ملی - اَپ بله

گوینده
گوینده کد 147
عنوان اثر
بانک ملی - اَپ بله
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر تلوزیونی, موشن گرافیک,
توضیحات

گوینده تخصصی تیزر و موشن گرافیک
تیزر اپلیکیشن بله - بانک ملی ایران

گوینده تخصصی تیزر و موشن گرافیک
تیزر اپلیکیشن بله - بانک ملی ایران