دکلمه انسانیت

گوینده
گوینده کد 750
عنوان اثر
دکلمه انسانیت
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

 هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است

دقت بکنی نور خدا داخل خانه است

 هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است

دقت بکنی نور خدا داخل خانه است