پشت صحنه دوبله

گوینده
گوینده کد 750
عنوان اثر
پشت صحنه دوبله
دسته بندی
دوبله فیلم, صدا سازی ,
توضیحات

پشت صحنه دوبله انیمیشن فردیناند

تیپ سازی و صحبت جای 6 کاراکتر (فردیناند - لوپ - والیانت - گواپو- انگوس- بونز)

پشت صحنه دوبله انیمیشن فردیناند

تیپ سازی و صحبت جای 6 کاراکتر (فردیناند - لوپ - والیانت - گواپو- انگوس- بونز)