تیزر بانک صدا ترکی آذری

گوینده
گوینده کد 543
عنوان اثر
تیزر بانک صدا ترکی آذری
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

نریشن ترکی نزدیک به ترکی معیار

نریشن ترکی نزدیک به ترکی معیار