تیزر بانک صدا

گوینده
گوینده کد 1028
عنوان اثر
تیزر بانک صدا
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

فعالیت دررادیو استان وهمکاری بااستاد کرمیان درفایل های انگیزشی وفعالیت درزمینه کتاب های تحصیلی نابینایان وکتاب های اموزشی کودکان و کتاب داستان وگذراندن یک دوره کوتاه فن بیان   و فعالیت درحیطه دکلمه سفارش های خصوصی

فعالیت دررادیو استان وهمکاری بااستاد کرمیان درفایل های انگیزشی وفعالیت درزمینه کتاب های تحصیلی نابینایان وکتاب های اموزشی کودکان و کتاب داستان وگذراندن یک دوره کوتاه فن بیان   و فعالیت درحیطه دکلمه سفارش های خصوصی