گویندگی حماسی

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
گویندگی حماسی
دسته بندی
توضیحات

جهان، جهان تغییر است نه تقدیر...

جهان، جهان تغییر است نه تقدیر...