نمونه صدای تیزر بانک صدا

گوینده
گوینده کد 116
عنوان اثر
نمونه صدای تیزر بانک صدا
دسته بندی
توضیحات

* نمونه صدای اصلی گوینده تیزرتبلیغاتی براساس متن سایت بدون هرگونه موسیقی و زیرصدا *

* نمونه صدای اصلی گوینده تیزرتبلیغاتی براساس متن سایت بدون هرگونه موسیقی و زیرصدا *