تیزر انگلیسی شرکت ملی نفت ایران

گوینده
گوینده کد 147
عنوان اثر
تیزر انگلیسی شرکت ملی نفت ایران
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

گوینده تخصصی انگلیسی - لهجه روان آمریکایی

گوینده تخصصی انگلیسی - لهجه روان آمریکایی