انگلیسی وزارت نفت

گوینده
گوینده کد 147
عنوان اثر
انگلیسی وزارت نفت
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

گوینده تخصصی انگلیسی - لهجه روان آمریکایی

گوینده تخصصی انگلیسی - لهجه روان آمریکایی