معاونت نیروی انتظامی

گوینده
گوینده کد 429
عنوان اثر
معاونت نیروی انتظامی
دسته بندی
تیزر تلوزیونی, موشن گرافیک,
توضیحات

موشن گرافیک هشدارهای نیروی انتظامی در باب رعایت نکات ایمنی رانندگی در زمستان

پخش شده از شبکه های سراسری 

 

توجه

تیپ گیری ها بر اساس سلیقه کارفرماها انجام میشود

موشن گرافیک هشدارهای نیروی انتظامی در باب رعایت نکات ایمنی رانندگی در زمستان

پخش شده از شبکه های سراسری 

 

توجه

تیپ گیری ها بر اساس سلیقه کارفرماها انجام میشود