گویندگان 101 ، 342 و 207

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
گویندگان 101 ، 342 و 207
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر رادیویی,
توضیحات

کار مشترک بهمراه گویندگان 101 و 342

سفارش رادیو نمایشگاه گچ برگ باتیس

گوینده اول کد 101
گوینده دوم کد 342
گوینده سوم 207

بانک صدای گویندگان

کار مشترک بهمراه گویندگان 101 و 342

سفارش رادیو نمایشگاه گچ برگ باتیس

گوینده اول کد 101
گوینده دوم کد 342
گوینده سوم 207

بانک صدای گویندگان