نساجی هدیه صفاهان

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
نساجی هدیه صفاهان
دسته بندی
توضیحات

شرکت نساجی هدیه صفاهان
تولید کننده پارچه های فاخر از الیاف طبیعی
نمونه کار گوینده 207 بانک صدای گویندگان

شرکت نساجی هدیه صفاهان
تولید کننده پارچه های فاخر از الیاف طبیعی
نمونه کار گوینده 207 بانک صدای گویندگان