متن ادبی (عاشقانه)

گوینده
گوینده کد 369
عنوان اثر
متن ادبی (عاشقانه)
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

متنی ادبی و عاشقانه (نوروزی)

متنی ادبی و عاشقانه (نوروزی)