مجری رادیو

گوینده کد 101

قیمت هر صفحه نریشن
تومان۴۵۰٬۰۰۰
مشاهده و سفارش
گوینده دکلمه

گوینده کد 200

قیمت هر صفحه نریشن
تومان۱٬۰۰۰٬۰۰۰
مشاهده و سفارش
گوینده تیزر

گوینده کد 130

قیمت هر صفحه نریشن
تومان۱٬۰۰۰
مشاهده و سفارش